VẬT DỤNG

1. PHIẾU KÊ KHAI VẬT DỤNG TỰ TRANG BỊ:

 

2. Phiếu đăng ký thuê vật dụng: