IN ẤN THIẾT KẾ VÀ DANH BẠ

1. PHIẾU ĐĂNG KÍ DỊCH VỤ IN ẤN POSTER GIAN HÀNG:

 

2. PHIẾU ĐĂNG KÍ THÔNG TIN TRÊN DANH BẠ (SHOW DIRECTORY):