HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ VIETFISH 2017 (2)