ĐIỆN NƯỚC

1. PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐIỆN:

 

2. PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐIỆN THI CÔNG: