ĐĂNG KÍ THAM QUAN VIETFISH/Visitor Register Form:

MẪU ĐIỀN THÔNG TIN ĐĂNG KÍ THAM QUAN

* Họ và tên/Name
Chức vụ/NNghiệp/Position
Công ty/Company
Địa chỉ công ty/Address of your company
* Quốc gia/Country
* Tỉnh-TP/City
* Số điện thoại/Telephone
* Fax
* Email
Website

Ngành nghề kinh doanh chính của bạn là gì?/What is your main business?

Hình thức kinh doanh khác/Others :

Lĩnh vực bạn quan tâm tại hội chợ?/What kind of business that you care about at Vietfish?

Mục đích khác/Others:

;

Bạn biết đến Vietfish nhờ vào?/How did you know about Vietfish?

  • ;